Рус Укр
— Развернуть навигацию —

Устав

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Другим етапом позачергового ХХІIІ З’їзду

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»

«11» червня 2019 року

 

СТАТУТ

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»

Ідентифікаційний код - 21709375

(в новій редакції) 

 

м. Київ, 2019 рік

 

  1. Загальні положення

1.1. Політична партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» (надалі - Партія) є політичною партією, що об’єднує на добровільній основі громадян України, які підтримують Статут та Програму Партії.

1.2. Найменування Партії:

1.2.1. Повне найменування українською мовою: Політична партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ».

Повне найменування російською мовою: Политическая партия «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ».

Повне найменування англійською мовою «Political Party «OPPOSITION PLATFORM – FOR LIFE».

1.2.2. Скорочене найменування Партії українською мовою: ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ».

Скорочене найменування Партії російською мовою: ПП «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ».

1.3. Свою діяльність Партія поширює на всю територію України і здійснює її відповідно до Конституції України, інших нормативно – правових актів України, Програми Партії та цього Статуту.

1.4. Основною метою діяльності Партії є сприяння та участь у розбудові демократичної, соціальної, правової держави, сприяння зміцненню державної незалежності та суверенітету України, розвитку та зміцненню її економіки та фінансової системи, побудові в Україні громадянського суспільства, гарантування умов вільного розвитку особистості, захисту прав і свобод людини, формуванню політичної думки та політичної волі громадян з будь-яких питань суспільного життя на основі демократії та верховенства права.

1.5. Партія набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України, має самостійний баланс, відокремлене майно, поточний і інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки, партійну символіку та інші необхідні реквізити, зразки яких  затверджуються Політичною Радою Партії. Партія може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести відповідальність, бути позивачем, відповідачем, третьою особою в судах, а також мати інші права та обов’язки юридичної особи відповідно до чинного законодавства України.

1.6. Місцезнаходження Партії: Україна, м. Київ.

  1. Завдання Партії

2.1. Головними завданнями Партії є:

участь у розбудові суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави;

забезпечення сприйняття людини  як найвищої соціальної цінності;

забезпечення високих соціальних та економічних стандартів життя громадян України;

сприяння створенню та розвитку ефективної, конкурентоспроможної економіки України;

забезпечення зростання доходів громадян України та валового національного продукту;

забезпечення ефективної роботи органів державної влади та органів  місцевого самоврядування в інтересах народу України;

сприяння забезпеченню законності в державі та дотримання прав і свобод людини;

сприяння створенню умов для втілення ідей державного патріотизму;

сприяння формуванню у населення України громадянської свідомості, заснованої на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;

сприяння забезпеченню активної ролі населення у формуванні та реалізації державної політики, формуванні органів державної влади, місцевого самоврядування;

сприяння підвищенню авторитету України на міжнародному рівні.

2.2. Для виконання своїх статутних і програмних завдань Партія в установленому чинним законодавством порядку має право:

2.2.1. вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, Законом України «Про політичні партії в Україні», іншими законами та підзаконними нормативно – правовими актами України;

2.2.2. брати участь у виборах Президента України, народних депутатів України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;

2.2.3. використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації згідно з чинним законодавством України;

2.2.4. підтримувати міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки з додержанням вимог чинного законодавства України;

2.2.5. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні;

2.2.6. викладати публічно і відстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;

2.2.7. брати участь в обговоренні, оприлюднювати і обґрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, використовуючи для цього державні і недержавні засоби масової інформації в порядку, встановленому законом;

2.2.8. вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов’язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку;

2.2.9. вивчати та аналізувати інтереси та потреби громадян, розробляти та сприяти впровадженню пропозицій щодо їх задоволення, реалізації та забезпечення;

2.2.10. здійснювати інші повноваження в порядку, визначеному чинним законодавством, Статутом та іншими актами Партії.

  1. Членство в партії

3.1. Членом Партії може бути кожний громадянин України, який досяг 18 років, відповідно до Конституції України має право брати участь у виборах, визнає та дотримується  Статуту і Програми Партії.

3.1.1. Не можуть бути членами Партії:

1) судді;

2) прокурори; 

3) поліцейські;

4) співробітники Служби безпеки України;

5) військовослужбовці;

6) працівники органів доходів і зборів;

7) персонал Державної кримінально-виконавчої служби України;

8) працівники Національного антикорупційного бюро України; 

9) державні службовці у випадках, передбачених Законом України "Про державну службу"; 

10) члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

На час перебування на зазначених посадах або службі члени Партії зупиняють членство в Партії.

3.2. Член Партії не може бути одночасно членом інших політичних партій.

3.3. Членство в Партії є фіксованим.

3.4. Вступ до Партії здійснюється на добровільних засадах шляхом подання особистої письмової заяви. Рішення про прийняття до членів Партії або відмову в прийнятті приймається Зборами первинного осередку Партії, а в період між зборами - Радою первинного осередку у разі її створення, Радою місцевої чи регіональної організації Партії або Політичною Радою Партії відкритим голосуванням  більшістю голосів від загальної кількості членів, які присутні на загальних зборах первинного осередку, або більшістю голосів від загального складу Ради первинного осередку (у разі її створення), Ради місцевої чи регіональної організації Партії або Політичної Ради Партії. До створення в установленому порядку первинних осередків, місцевих та регіональних організацій Партії, повноваження щодо прийняття в члени та виключення з членів Партії, обліку членських внесків, ведення обліку членів Партії виконує Політична Рада Партії. Строк розгляду заяви про вступ до членів Партії не може бути більшим 30 (тридцяти) календарних днів з моменту її подання.

3.5. Членам Партії може видаватися партійний квиток, зразок якого затверджується Політичною Радою Партії.

3.6. Партійний стаж обчислюється з дня прийняття відповідним керівним органом рішення про прийняття до членів Партії.

3.7. Перебування на посадах або службі, щодо яких законами України встановлено обмеження на членство в політичних партіях є підставою для зупинення членства в Партії.

3.8. Підстави припинення членства у Партії:

3.8.1. добровільний вихід із членів Партії;

3.8.2. виключення із членів Партії за порушення, передбачені цим Статутом;

3.8.3. інші обставини (зокрема, у разі смерті члена Партії, визнання його померлим чи безвісно відсутнім,  набрання законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення ним умисного злочину).

3.9. Член Партії має право в будь-який час зупинити чи припинити своє членство в Партії шляхом подання заяви до керівних органів первинного осередку або місцевої чи регіональної організації Партії або Політичної Ради Партії. Членство в Партії зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування громадянина України на будь-яких виборних посадах в Партії.

Дія абзацу першого цього пункту не поширюється на Співголів Партії,  Голів структурних утворень Партії та їх заступників. Членство в політичній партії Співголів Партії, Голів структурних утворень Партії чи їх заступників припиняється з дня, наступного за днем обрання нових Співголів Партії Голів структурних утворень Партії чи їх заступників.

3.10. На члена Партії за порушення Статуту та Програми Партії, партійної дисципліни, моралі та етики, невиконання рішень керівних органів первинного осередку або місцевої чи регіональної організації Партії або керівних органів Партії, завдання матеріальної шкоди Партії, спричинення своєю діяльністю шкоди репутації Партії накладаються партійні стягнення у вигляді попередження чи громадського осуду, або виключення із членів Партії. Партійні стягнення накладаються керівним органом первинного осередку або місцевої чи регіональної організації Партії, в якій член Партії перебуває на обліку, або Політичною Радою Партії. Рішення про застосування партійного стягнення до члена Партії приймається більшістю голосів від загального складу керівного органу первинного осередку або місцевої чи регіональної організації Партії, в якій член Партії перебуває на обліку, або Політичною Радою Партії. Рішення про застосування партійного стягнення до керівної особи Партії, члена керівного органу Партії застосовується виключно Політичною Радою Партії. Рішення про виключення із членів Партії приймається двома третинами голосів членів відповідного органу. Член Партії, притягнутий до партійної відповідальності, має право протягом 10 (десяти) днів з дня прийняття рішення подати скаргу до керівного органу вищого рівня. Рішення про виключення з Партії набуває чинності з моменту закінчення встановленого строку його оскарження або після ухвалення рішення керівним органом організації Партії вищого рівня або Політичною Радою Партії.

3.11. Громадяни, які зупинили або припинили членство у Партії, можуть подати відповідно заяву про поновлення членства або про вступ до Партії на загальних підставах.

3.12. Облік членів Партії ведуть первинні осередки, місцеві чи регіональні організації Партії, до яких подані заяви про вступ до Партії, заяви про зупинення чи припинення членства в Партії, а також яким за територіальним принципом було передано відповідні особові справи членів Партії або окремо прийняті рішення стосовно членів Партії Політичною Радою Партії (у разі прийняття відповідних кадрових рішень  Політичною Радою Партії). До створення відповідних організацій Партії облік членів Партії веде Політична Рада Партії. Після створення зазначених організацій Партії Політична Рада Партії передає цим організаціям Партії за територіальним принципом відповідні особові справи членів Партії або окремо прийняті рішення стосовно членів Партії. У разі відсутності місцевої організації Партії облік веде регіональна організація Партії.

  1. Права та обов’язки членів Партії.

4.1. Член Партії має право:

4.1.1. обирати та бути обраним до керівних і контролюючих органів регіональних, місцевих організацій Партії, первинних осередків (надалі разом поіменовані “організації Партії”) та Партії;

4.1.2. за запрошенням брати участь у засіданнях керівних та контролюючих органів Партії та організацій Партії;

4.1.3. бути висунутим Партією (після погодження з Політичною Радою Партії) кандидатом для обрання на виборах Президента України, народних депутатів України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування  та  їх  посадових  осіб  у порядку,  встановленому відповідними законами України.

Розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від партії у загальнодержавному окрузі, кандидатів у депутати місцевих рад в багатомандатних виборчих округах, становить не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку.

4.1.4. звертатись із запитами, заявами, пропозиціями з будь-яких питань діяльності Партії до керівних та контролюючих органів організацій Партії, керівних та контролюючих органів Партії та одержувати на них обґрунтовані відповіді;

4.1.5. вільно висловлювати власну думку та обговорювати будь-які питання діяльності Партії;

4.1.6. вносити пропозиції щодо змін до Програми та Статуту Партії;

4.1.7. отримувати інформацію про діяльність Партії;

4.1.8. звертатись до керівних органів організацій Партії, керівних органів Партії з метою захисту своїх прав і законних інтересів;

4.1.9. оскаржувати до керівних органів організацій Партії вищого рівня або вищих керівних органів Партії дії та бездіяльність керівних осіб організацій Партії та рішення керівних органів організацій Партії;

4.1.10. зупинити або припинити членство в Партії за власним бажанням.

4.2. Член Партії зобов’язаний:

4.2.1. дотримуватись положень і вимог Статуту та Програми Партії;

4.2.2. сприяти зміцненню авторитету Партії;

4.2.3. поширювати та роз’яснювати мету, завдання та ідеї Партії, Програму Партії;

4.2.4. виконувати рішення організацій Партії, де перебуває на обліку, керівних органів організацій Партії вищого рівня, керівних органів Партії, доручення їх керівних осіб;

4.2.5. всебічно сприяти та брати безпосередню участь у реалізації Програми Партії;

4.2.6. брати участь у підготовці та проведенні заходів, які проводить Партія або організації Партії;

4.2.7. брати участь у роботі організації Партії, де він перебуває на обліку, а також яким за територіальним принципом було передано відповідні особові справи членів Партії або окремо прийняті рішення стосовно членів Партії Політичною Радою Партії (у разі прийняття відповідних рішень  Політичною Радою Партії);

4.2.8. сприяти перемозі кандидатів від Партії на виборах Президента України, народних депутатів України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;

4.2.9. дотримуватися партійної дисципліни, норм моралі та етики;

4.2.10. сприяти поповненню Партії новими членами;

4.2.11. сплачувати членські внески у встановленому порядку;

4.2.12. не чинити дій, що можуть завдати шкоди Партії;

4.2.13. зупинити членство в Партії на період зайняття посад, перебування на яких, згідно з законами України, є несумісним з членством у політичній партії.

  1. Структура, порядок створення та повноваження структурних утворень і первинних осередків Партії.

5.1. Організаційна структура Партії будується з урахуванням адміністративно-територіального устрою України та складається з:

5.1.1. первинних осередків (вуличних, на підприємствах тощо);

5.1.2. місцевих (сільських, селищних, міських, крім міст Києва і Севастополя, районних у містах, районних) організацій Партії;

5.1.3. регіональних (обласних, Київської та Севастопольської міських, Кримської республіканської) організацій Партії.

5.2. У межах однієї адміністративно-територіальної одиниці утворюється тільки одна партійна організація відповідного рівня (міська, районна у місті, районна, обласна, Кримська республіканська, Київська міська, Севастопольська міська, сільська, селищна). У межах села, селища, вулиці, підприємства, установи, організації тощо можуть утворюватися первинні осередки Партії, але при їх утворенні не допускається використання вже існуючих найменувань первинних осередків Партії.

Організації Партії використовують найменування Партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі Партії. Організації Партії діють відповідно до вимог чинного законодавства на підставі Статуту та Програми Партії.

5.3. Для технічно - організаційного, аналітичного, методичного та інформаційного забезпечення поточної діяльності місцевих та регіональних організацій Партії, за погодженням зі Стратегічною Радою Партії, Радами місцевих та регіональних організацій Партії можуть створюватись секретаріати.

5.4. Не допускається створення і діяльність організацій Партії в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.

5.5. Для кожної організації Партії керівними органами вищого рівня є:

5.5.1. керівні органи організацій Партії вищого рівня;

5.5.2. керівні органи Партії.

5.6. Первинні осередки Партії.

5.6.1. Первинний осередок (далі - первинна організація Партії) може бути створений, як правило, за місцем проживання членів Партії і діє у межах частини території міста, села, селища (вулиці, підприємства тощо).

Первинна організація Партії створюється  не менше як трьома членами Партії, на підставі рішення керівного органу вищестоящої організації Партії або Стратегічної Ради Партії.

5.6.2. Первинна організація Партії реєструється без надання статусу юридичної особи шляхом повідомлення про утворення. Копія рішення про створення первинної організації Партії та копія рішення відповідного органу про її визнання (легалізацію) передається до Ради відповідної місцевої організації Партії або (у разі відсутності місцевої організації Партії - до Ради регіональної організації Партії; у разі відсутності обох зазначених організацій Партії – до Стратегічної Ради Партії) для постановки новоствореної первинної організації Партії на облік.

5.6.3. До компетенції первинної організації Партії належить пропагування Програми Партії, агітація за вступ до членів Партії, здійснення відповідно до вимог законодавства взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, структурними утвореннями інших політичних партій, участь відповідно до законодавства та рішень керівних органів Партії і організацій Партії вищого рівня у виборах та референдумах.

5.6.4. Вищим керівним органом первинної організації Партії є Збори, які скликаються Головою первинної організації Партії або Радою (у разі її обрання) не рідше одного разу на півроку. У рішенні про скликання Зборів визначається день, час, місце їх проведення та питання порядку денного. Збори первинної організації Партії можуть також бути скликані за рішенням керівних органів організації Партії вищого рівня. Орган, який прийняв рішення про проведення Зборів, визначає день, час, місце їх проведення та питання порядку денного Зборів. Рішення про скликання Зборів первинної організації Партії доводиться органом, який прийняв рішення про проведення Зборів, до відома членів Партії, які перебувають на обліку в первинній організації Партії, не пізніше ніж за три дні до їх проведення. Збори первинної організації Партії повноважні розглядати всі питання діяльності первинної організації Партії, якщо на них присутні більше половини членів Партії, які перебувають у ній на обліку на день скликання Зборів. Рішення Зборів первинної організації Партії приймаються більшістю голосів від загальної кількості членів Партії, які перебувають на обліку в такій організації.

5.6.5. До повноважень Зборів первинної організації Партії відноситься:

5.6.5.1. обрання строком на 4 (чотири) роки Голови первинної організації Партії (після погодження кандидатури відповідною регіональною організацією Партії або у разі відсутності останньої – Стратегічною Радою Партії), заступників Голови (за поданням Голови  первинної організації) та, у передбаченому цим Статутом випадку, Ради первинної організації Партії;

5.6.5.2. припинення повноважень Голови (за погодженням з відповідною регіональною організацією Партії або у разі відсутності останньої – Стратегічною Радою Партії), заступників Голови (за поданням голови первинної організації) та Ради первинної організації Партії (у разі її утворення);

5.6.5.3. обрання строком на 4 (чотири) роки контролера первинного осередку Партії та припинення його (їх) повноважень;

5.6.5.4. обрання делегатів на Загальні збори (конференцію) організації Партії вищого рівня;

5.6.5.5. заслуховування звіту Голови або Ради первинної організації Партії;

5.6.5.6. розгляд звернень, пропозицій і скарг членів Партії, що перебувають на обліку в первинній організації Партії;

5.6.5.7. прийняття до членів Партії, застосування до членів Партії заходів партійного стягнення;

5.6.5.8. вирішення інших питань діяльності первинної організації Партії, віднесених Статутом до повноважень Зборів первинної організації Партії.

5.6.6. У первинній організації Партії, в якій перебувають на обліку 50 і більше членів Партії, на Зборах строком на 4 (чотири) роки обирається керівний орган - Рада у складі Голови, заступника та інших її членів, які обираються Зборами.

Засідання Ради первинної організації Партії скликається Головою первинної організації Партії не рідше одного разу на півроку і є правомочним за умови присутності на ньому більше половини від її складу. Члени Ради первинної організації Партії голосують «За» або «Проти» прийняття рішення. Рішення приймаються більшістю голосів від загальної кількості складу Ради первинної організації Партії. У разі, якщо за та проти рішення проголосувала однакова кількість членів Ради первинної організації, голос Голови первинної організації є вирішальним. Головують на засіданнях Ради первинної організації Партії Голова первинної організації Партії, а у разі відсутності Голови - заступник Голови.

5.6.7. До повноважень Ради первинної організації Партії належить:

5.6.7.1. прийняття до членів Партії (у період між Зборами первинної організації), облік членських внесків, прийняття заяв про припинення або зупинення членства в Партії, застосування до членів Партії заходів партійного стягнення (у період між зборами первинної організації);

5.6.7.2. ведення обліку членів Партії;

5.6.7.3. організація роботи первинної організації Партії у період між Зборами;

5.6.7.4. розробка та організація виконання планів роботи, програм, заходів первинної організації Партії, рішень керівних органів організацій Партії вищого рівня та керівних органів Партії;

5.6.7.5. скликання Зборів первинної організації Партії, їх підготовка та проведення;

5.6.7.6. звітування на зборах первинної організації Партії про свою роботу;

5.6.7.7. розгляд звернень, пропозицій і скарг членів Партії, що перебувають на обліку в первинній організації Партії - у період між Зборами первинної організації;

5.6.7.8. здійснення взаємодії з державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, структурними утвореннями інших політичних партій.

5.6.8. Голова первинної організації Партії та його заступник є керівними особами первинної організації Партії.

Голова первинної організації Партії виконує такі повноваження:

5.6.8.1. здійснює загальне керівництво первинною організацією Партії;

5.6.8.2. без доручення представляє відповідну первинну організацію Партії у відносинах з громадянами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності;

5.6.8.3. визначає обов’язки свого заступника;

5.6.8.4. організовує виконання рішень Зборів і Ради первинної організації Партії, керівних органів організацій Партії вищого рівня та керівних органів Партії;

5.6.8.5. скликає Збори первинної організації Партії та головує на Зборах первинної організації Партії, підписує рішення та протоколи;

5.6.8.6. звітує про свою діяльність на Зборах первинної організації Партії;

5.6.8.7. має право підпису документів від імені первинної організації Партії;

5.6.8.8. виконує повноваження Ради первинної організації Партії у разі, якщо така Рада не створена.

5.6.9. Заступник Голови первинної організації Партії виконує обов’язки, визначені Головою первинної організації Партії, а також виконує обов’язки Голови первинної організації Партії у разі його відсутності.

5.6.10. Керівні особи первинної організації Партії обираються строком на чотири роки, та продовжують виконувати свої повноваження до моменту державної реєстрації змін, що стосуються обрання (переобрання) керівних осіб у порядку, визначеному цим Статутом.

5.6.11. Рішення Зборів, Ради первинної організації Партії оформлюються протоколами. Протоколи Зборів, Ради підписуються головуючим і секретарем, обраним на їх засіданні. Головуючим на Зборах, засіданнях Ради первинної організації Партії за посадою є Голова первинної організації Партії. Рішення Голови первинної організації Партії підписується Головою, а у разі відсутності Голови, його заступником. Первинна організація Партії припиняє діяльність в установленому законом порядку за рішенням Ради місцевої організації Партії чи Ради регіональної організації Партії або Стратегічної Ради Партії.

5.7. Місцеві організації Партії.

5.7.1. Місцеві організації Партії діють в межах районів, міст (крім міст Києва та Севастополя), районів у містах, сіл та селищ.

Місцева організація Партії створюється не менше як трьома членами Партії на підставі рішення Стратегічної Ради Партії або регіональної організації Партії (після погодження з Стратегічною Радою Партії).

5.7.2. Місцева організація Партії об'єднує усі первинні організації Партії (у разі їх створення та легалізації), які діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Місцева організація Партії, що діє в межах міста з районним поділом, об’єднує районні в місті організації Партії.

Районні у місті організації Партії (у разі їх створення) входять до складу відповідних міських організацій Партії. Такі районні у місті організації створюються та виконують повноваження районної у місті місцевої організації Партії у порядку передбаченому цим Статутом для місцевих організацій.

5.7.3. Місцева організація Партії реєструється відповідно до законодавства України.

Місцева організація Партії створюється і реєструється з правом юридичної особи, якщо таке рішення прийнято Стратегічною Радою Партії. Копія рішення про створення місцевої організації Партії та копія рішення відповідного органу про її реєстрацію передається до Ради регіональної організації Партії (а у разі відсутності регіональної організації Партії – до Стратегічної Ради Партії) для постановки новоствореної місцевої організації Партії на облік. У разі відсутності регіональної організації Партії облік місцевих організацій Партії веде Стратегічна Рада Партії.

5.7.4. До компетенції місцевої організації Партії належить ведення ідеологічної та політичної роботи, участь у виборах та референдумах відповідно до законодавства, співпраця з місцевими організаціями інших політичних партій, громадськими об’єднаннями, іншими юридичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадянами у реалізації Програми Партії, рішень керівних органів організацій Партії вищого рівня та керівних органів Партії.

5.7.5. Керівними органами місцевої організації Партії є Загальні збори (Конференція), Рада.

Загальні збори (Конференція) місцевої організації Партії скликаються Радою місцевої організації Партії не рідше одного разу на рік. Дата та місце проведення Загальних зборів (Конференції), норма представництва делегатів встановлюються Радою місцевої організації Партії. Норма представництва делегатів від організацій Партії, які входять до складу місцевої організації Партії, визначається відповідно до чисельності членів Партії станом на день засідання Ради. У разі, якщо на день скликання Загальних зборів (Конференції) районні в місті і первинні організації Партії в межах міської не утворені, делегатами Загальних зборів (Конференції) є члени Партії, які перебувають на обліку в цій місцевій організації Партії на день скликання Загальних зборів (Конференції). Загальні збори (Конференція) місцевої організації Партії можуть бути скликані рішенням керівних органів організації Партії вищого рівня, Стратегічної Ради або Співголів Партії. Орган, який скликає Загальні збори (Конференцію), створює організаційний комітет з підготовки і проведення Загальних зборів (Конференції), визначає дату та місце проведення Загальних зборів (Конференції), норму представництва делегатів. Загальні збори (Конференція) правомочні розглядати питання, якщо на них присутні більше, ніж половина обраних делегатів або більше половини членів Партії, що перебувають на обліку в місцевій організації Партії на день скликання Загальних зборів (Конференції). Рішення Загальних зборів (Конференції) приймаються більшістю голосів від загальної кількості обраних делегатів (членів Партії). Рішення про проведення (після погодження цього питання зі Стратегічною Радою Партії) Загальних зборів (Конференції) по висуванню кандидатів, які мають намір реалізувати своє право бути обраним на виборчі посади в державні органи та органи місцевого самоврядування через відповідну місцеву організацію Партії терміново доводиться до відома місцевих і первинних організацій Партії, що входять до складу місцевої організації Партії, або безпосередньо до членів Партії, які перебувають на обліку в місцевій організації Партії, до регіональної організації Партії та Політичної Ради Партії.

Висування кандидатур членів Партії або безпартійних громадян України, які мають намір реалізувати своє право бути обраними через відповідну місцеву організацію Партії, можливе після їх погодження зі Стратегічною Радою Партії. Висування кандидатур триває до дня проведення Загальних зборів (Конференції). Члени Партії або безпартійні громадяни України, які мають намір реалізувати право бути обраними на виборчі посади в державні органи та органи місцевого самоврядування через відповідну місцеву організацію Партії, подають до Стратегічної Ради Партії заяву про такий намір. Стратегічна Рада Партії за результатами розгляду заяв надає Загальним зборам (Конференції) місцевої організації Партії погодження щодо висування кандидатів на виборні посади до державних органів та органів місцевого самоврядування через відповідну місцеву організацію Партії або відмовляє в ньому.

5.7.6. Загальні збори (Конференція) місцевої організації Партії є вищим керівним органом місцевої організації Партії і уповноважені:

5.7.6.1. обирати (після погодження кандидатури Радою регіональної організації або Стратегічною Радою Партії) Голову місцевої організації Партії та членів Ради, припиняти (після погодження цього питання Радою регіональної організації Партії або Стратегічною Радою Партії) їх повноваження;

5.7.6.2. обирати контрольно-ревізійну комісію або контролера (після погодження кандидатур з Стратегічною Радою Партії та Центральною контрольно–ревізійною комісією Партії), припиняти їх повноваження (або повноваження окремих членів);

5.7.6.3. заслуховувати звіти керівних і контролюючих органів місцевої організації Партії, приймати по результатам слухань відповідні рішення;

5.7.6.4. обирати делегатів на Загальні збори (Конференцію) організації Партії вищого рівня та З’їзд Партії;

5.7.6.5. висувати (після погодження зі Стратегічною Радою Партії) кандидатів на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост, виборні посади органів державної влади;

5.7.6.6. приймати рішення (після погодження зі Стратегічною Радою Партії) про виключення з виборчого списку організації Партії кандидатів у депутати до відповідних рад;

5.7.6.7. приймати рішення (після погодження зі Стратегічною Радою Партії) про відкликання висунутих організацією Партії кандидатів;

5.7.6.8. вирішувати інші питання діяльності місцевої організації Партії відповідно до Статуту.

5.7.7. Рада місцевої організації Партії обирається Загальними зборами (Конференцією) у складі не менше трьох осіб. Голова місцевої організації та його заступник входять до складу Ради за посадою. Рада проводить свої засідання не рідше ніж один раз на шість місяців та повноважна розглядати питання, якщо на її засіданні присутні більше двох третин від її складу, включаючи Голову місцевої організації Партії, або такої кількості членів від її складу, які мають належним чином оформлені повноваження голосувати більшістю в 2/3 голосів від загальної кількості голосів членів Ради місцевої організації Партії.

За умови неможливості забезпечення особистої участі окремих членів ради у засіданні ради, таке засідання може проводитися із використанням сучасних систем зв’язку, які дозволяють переконатися в особистій участі таких членів ради за місцем їх фактичного знаходження (відеоконференція).

Рішення Ради місцевої організації Партії приймається більшістю голосів від загальної кількості членів Ради.

При голосуванні кожен член Ради  місцевої організації володіє одним голосом (з урахування положень цього Статуту про передачу повноваження на голосування).

У разі, якщо член Ради місцевої організації Партії (в тому числі Голова) не може особисто прийняти участь в засіданні Ради місцевої організації, він має право скласти письмову заяву про передачу своїх повноважень голосувати на засіданні Ради місцевої організації Партії іншому члену Ради. Порядок оформлення такої передачі своїх повноважень визначається Стратегічною Радою Партії. 

 Засідання Ради місцевої організації Партії скликаються Головою місцевої організації Партії або, у разі його (їх) відсутності, його заступником. У разі відсутності Голови і заступника Голови  - засідання Ради місцевої організації Партії скликається двома третинами її складу.

Засідання Ради місцевої організації Партії може бути скликано за ініціативою Стратегічної Ради Партії або Співголів Партії.

5.7.8. До повноважень Ради місцевої організації Партії належить:

5.7.8.1. обрання з числа своїх членів на строк, що не перевищує строк їх повноважень, заступника Голови (за поданням Голови)  та припинення його повноважень;

5.7.8.2. координація діяльності первинних організацій Партії;

5.7.8.3. організація роботи місцевої організації Партії в період між Загальними зборами (Конференціями) місцевої організації Партії;

5.7.8.4. розробка та організація виконання планів своєї роботи;

5.7.8.5. організація участі місцевої організації Партії у проведенні виборів та референдумів відповідно до законодавства України;

5.7.8.6. впровадження виборчої політики Партії;

5.7.8.7. скликання  Загальних зборів (Конференцій) місцевої організації Партії;

5.7.8.8. визначення норми представництва делегатів на Загальні збори (Конференцію) місцевої організації Партії, місця і дати її проведення;

5.7.8.9. облік первинних організацій Партії (у разі їх створення);

5.7.8.10. скликання зборів первинних організацій Партії, у разі неможливості керівних органів первинних організацій Партії реалізовувати свої повноваження;

5.7.8.11. прийняття рішення про припинення діяльності первинної організації Партії;

5.7.8.12. скасування рішень первинних організацій Партії, якщо вони суперечать вимогам чинного законодавства, Статуту і Програмі Партії, рішенням керівних органів організацій Партії вищого рівня та керівних органів Партії;

5.7.8.13. прийняття у члени Партії та виключення з членів Партії, облік членів Партії, прийнятих у члени місцевою організацією Партії та Політичною Радою Партії (у тому числі в період, коли регіональна організація Партії не була створена), регіональною організацією Партії в період, коли місцева організація Партії не була створена, та особові справи яких або окремо прийняті рішення стосовно яких були передані Політичною Радою Партії, або регіональною організацією Партії відповідно за територіальним принципом, а також облік членів первинних організацій Партії;

5.7.8.14. облік членських внесків;

5.7.8.15. прийняття рішення щодо утворення Секретаріату місцевої організації Партії, затвердження Положення про нього;

5.7.8.16. вирішення інших питань діяльності місцевої організації Партії відповідно до Статуту.

5.7.9. Секретаріат місцевої організації Партії утворюється за рішенням Ради місцевої організації Партії, за погодженням зі Стратегічною Радою Партії діє на підставі чинного законодавства, Статуту Партії, Програми Партії та Положення про Секретаріат місцевої організації Партії. Секретаріат місцевої організації підконтрольний Раді місцевої організації Партії. Керівництво роботою Секретаріату місцевої організації Партії здійснює Керівник Секретаріату місцевої організації Партії, який  підзвітний Голові місцевої організації Партії. Координацію роботи Секретаріату місцевої організації Партії здійснює Секретаріат регіональної організації Партії (у разі його створення), а в разі відсутності останнього – Виконавчий комітет Партії.

5.7.10. Секретаріат місцевої організації Партії є виконавчим органом, який:

5.7.10.1. здійснює реалізацію Статуту Партії та Програми Партії;

5.7.10.2. забезпечує та організовує виконання рішень керівних органів місцевої організації Партії та керівних органів регіональної організації Партії, керівних органів Партії;

5.7.10.3. здійснює організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне, фінансово - господарське та інше забезпечення поточної діяльності місцевої організації Партії;

5.7.10.4. здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, Програми Партії та рішень керівних органів місцевої організації Партії.

5.7.11. Голова місцевої організації Партії та його заступник є керівними особами відповідної місцевої організації Партії.

Голова місцевої організації може мати одного заступника, який обирається у встановленому цим Статутом порядку.

Голова місцевої партійної організації виконує такі повноваження:

5.7.11.1. здійснює загальне керівництво організацією Партії;

5.7.11.2. організовує виконання рішень керівних органів організації Партії, керівних органів регіональної організації Партії та керівних органів Партії;

5.7.11.3. здійснює оперативне управління майном та коштами організації Партії;

5.7.11.4. подає для обрання на засіданні Ради кандидатуру свого заступника;

5.7.11.5. звітує про свою діяльність та діяльність Ради місцевої організації Партії  на Загальних зборах (Конференціях);

5.7.11.6. без доручення представляє місцеву організацію Партії у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, громадянами;

5.7.11.7. видає довіреності, має право підпису фінансових та інших документів, правочинів від імені місцевої організації Партії;

5.7.11.8. приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Секретаріату місцевої організації Партії, у разі його утворення;

5.7.11.9. заслуховує звіти Керівника Секретаріату місцевої організації Партії, у разі його утворення;

5.7.11.10. подає в порядку та у строки передбачені чинним законодавством належним чином оформлені звіти;

5.7.11.11. здійснює іншу діяльність відповідно до Статуту.

5.7.11.12. Голова місцевої організації несе в установленому законодавством порядку відповідальність за порушення встановленого порядку оформлення, строків подання звітів та/або зазначення завідомо недостовірних відомостей у звітах.

5.7.12. Заступник Голови місцевої організації Партії виконує обов’язки, визначені Головою  організації Партії. Заступник Голови місцевої організації Партії виконує повноваження Голови, у разі його відсутності.

5.7.13. Керівні особи місцевої організації Партії та члени Ради обираються строком на чотири роки та продовжують виконувати свої повноваження до моменту державної реєстрації змін, що стосуються обрання (переобрання) керівних осіб та членів Ради у порядку, визначеному цим Статутом.

5.7.14. Рішення Загальних зборів (Конференції), Ради місцевої організації Партії оформлюються протоколами. Протоколи Загальних зборів (Конференції), Ради місцевої організації Партії підписуються головуючим на Загальних зборах (Конференції) і секретарем, обраними на їх засіданнях. Головуючим на Загальних зборах (Конференції), Ради місцевої організації Партії є Голова такої організації за посадою. Рішення Голови місцевої організації Партії підписуються Головою місцевої організації або заступником Голови .

Місцева організація Партії має штампи та, у разі її державної реєстрації зі статусом юридичної особи, - печатки зі своїм найменуванням.

5.7.15. Місцева організація Партії припиняє діяльність в установленому законом порядку за рішенням Ради регіональної організації Партії (після погодження з Стратегічною Радою Партії) або за рішенням Стратегічної Ради Партії.

5.8. Регіональні організації Партії.

5.8.1. Регіональні організації Партії діють в межах областей, міст Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим.

Регіональна організація Партії об’єднує місцеві організації Партії.

Регіональна організація Партії створюється не менше ніж трьома членами Партії на підставі рішення Стратегічної Ради Партії. Регіональна організація Партії набуває статусу юридичної особи після державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

5.8.2. Регіональна організація Партії має право розробляти та, за погодженням із Стратегічною Радою Партії, реалізовувати заходи з ідеологічної та політичної роботи, брати участь у виборах та референдумах відповідно до законодавства, співпрацювати з місцевими організаціями інших політичних партій, громадськими об’єднаннями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, які не суперечать Статуту і Програмі Партії, рішенням керівних органів Партії.

5.8.3. Керівними органами регіональної організації Партії є Загальні збори (Конференція) і Рада регіональної організації Партії.

5.8.4. Вищим керівним органом регіональної організації Партії є Загальні збори (Конференція).

Загальні збори (Конференція) скликаються Радою регіональної організації Партії не рідше одного разу на рік. Радою регіональної організації Партії встановлюється норма представництва делегатів від місцевих організацій, які входять до складу регіональної організації, дата та місце проведення Загальних зборів (Конференції).

Загальні збори (Конференція) регіональної організації Партії можуть бути скликані за рішенням Стратегічної Ради Партії або Співголів Партії. Орган, що прийняв рішення про скликання Загальних зборів (Конференції) визначає норму представництва делегатів, дату та місце проведення Загальних зборів (Конференції) регіональної організації Партії.

У разі відсутності місцевих організацій Партії на день скликання Загальних зборів (Конференції), делегатами Загальних зборів (Конференції) є всі члени Партії, які перебувають на обліку в регіональній організації Партії на день скликання Загальних зборів (Конференції).

Загальні збори (Конференція) повноважні розглядати питання, якщо на них присутні більше половини обраних делегатів або більше половини членів Партії, які перебувають на обліку в регіональній організації Партії на день скликання Загальних зборів (Конференції) регіональної організації Партії.

Рішення Загальних зборів (Конференції) регіональної організації Партії приймаються більшістю голосів від загальної кількості обраних делегатів, а у разі відсутності місцевих організацій Партії – від загальної кількості членів Партії, які перебувають на обліку у відповідній регіональній організації.

5.8.5. Загальні збори (Конференція) регіональної організації Партії мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності регіональної організації Партії. До виключної компетенції Загальних зборів (Конференції) регіональної організації Партії належать такі повноваження:

5.8.5.1. обирає (після погодження кандидатури Стратегічною Радою Партії) строком на 4 (чотири) роки Голову регіональної організації Партії та Раду регіональної організації Партії у складі не менше 3 (трьох) членів, припиняє (після погодження цього питання Стратегічною Радою Партії) їх повноваження (або повноваження окремих членів);

5.8.5.2. обирає (після погодження кандидатури Стратегічною Радою Партії та Центральною контрольно–ревізійною комісією Партії) строком на 4 (чотири) роки Голову та членів контрольно-ревізійної комісії регіональної організації Партії, припиняє (після погодження Стратегічною Радою Партії) її повноваження (або повноваження окремих членів);

5.8.5.3. заслуховує звіти керівних і контролюючих органів регіональної організації Партії та приймає щодо них відповідні рішення;

5.8.5.4. висуває (після погодження кандидатур Стратегічною Радою Партії) кандидатів, які мають намір реалізувати своє право бути обраним на виборчі посади в державні органи та органи місцевого самоврядування через відповідну регіональну організацію Партії;

5.8.5.5. приймає рішення про виключення з виборчого списку організації Партії висунутих регіональною організацією кандидатів (після погодження Стратегічною Радою Партії);

5.8.5.6. приймає рішення (після погодження Стратегічною Радою Партії) про відкликання висунутих організацією Партії  кандидатів, які висувались  на виборчі посади в державні органи та органи місцевого самоврядування від регіональної організації Партії.

5.8.5.7. обирає делегатів на З'їзд Партії (після погодження кандидатур Стратегічною Радою Партії);

5.8.5.8. вирішує інші питання діяльності регіональної організації Партії  відповідно до Статуту Партії.

5.8.6. У період між Загальними зборами (Конференціями) керівництво діяльністю регіональної організації Партії здійснює Рада регіональної організації Партії. До складу Ради регіональної організації входять за посадою Голова регіональної організації, його заступник (їх заступники) та інші обрані Загальними зборами (Конференцією) члени Ради.

Рада регіональної організації Партії проводить свої засідання не рідше одного разу на шість місяців за рішенням Голови регіональної організації Партії або на вимогу не менше однієї третини членів Ради регіональної організації Партії. Засідання Ради регіональної організації можуть бути скликані Співголовами Партії або Стратегічною Радою Партії. Рішення (вимога) про скликання засідання Ради оформлюється письмово, містить дату, час, місце проведення засідання Ради, та підписується ініціатором (ініціаторами) скликання засідання. Ініціатор засідання Ради доводить рішення (вимогу) до відома членів Ради.

Головує на засіданні Ради регіональної організації Партії Голова або, у разі його відсутності, його заступник.

Рада регіональної організації Партії повноважна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні більше двох третин членів Ради, включаючи Голову регіональної організації Партії або такої кількості членів від її складу, які мають належним чином оформлені повноваження голосувати більшістю в 2/3 голосів від загальної кількості голосів членів Ради регіональної організації Партії.

При голосуванні кожен член Ради регіональної організації володіє одним голосом. У разі, якщо член Ради регіональної організації Партії (в тому числі Голова) не може особисто прийняти участь у засіданні Ради регіональної організації, він має право скласти письмову заяву про передачу своїх повноважень голосувати на засіданні Ради регіональної організації Партії іншому члену Ради. Порядок оформлення такої передачі своїх повноважень визначається Стратегічною Радою Партії. 

За умови неможливості забезпечення особистої участі окремих членів ради у засіданні ради, таке засідання може проводитися із використанням сучасних систем зв’язку, які дозволяють переконатися в особистій участі таких членів ради за місцем їх фактичного знаходження (відеоконференція).

При голосуванні кожен член Ради регіональної організації володіє одним голосом. 

Рішення Ради регіональної організації Партії приймаються більшістю голосів від загального складу членів Ради (з урахуванням положень цього Статуту про передачу повноваження на голосування). Члени Ради регіональної організації Партії голосують «За» або «Проти» прийняття рішення.

5.8.7. До повноважень Ради регіональної організації Партії належить:

5.8.7.1. обрання з числа своїх членів на строк, що не перевищує строк їх повноважень, заступника Голови регіональної організації Партії за поданням Голови та припинення його повноважень;

5.8.7.2. організація підготовки і проведення Загальних Зборів (Конференцій) регіональної організації Партії;

5.8.7.3. організація участі регіональної організації Партії у виборах і референдумах відповідно до законодавства України;

5.8.7.4. погодження кандидатур на посаду Голови місцевої організації Партії, членів Ради місцевої організації Партії;

5.8.7.5. припинення повноважень керівних органів місцевої організації Партії та її керівних осіб, а також первинних організацій Партії, у випадку відсутності місцевої організації Партії (після погодження цього питання Стратегічною Радою Партії);

5.8.7.6. скасування рішень керівних органів та керівних осіб місцевих та первинних організацій Партії, якщо вони суперечать вимогам чинного законодавства, Статуту і Програмі Партії, рішенням керівних органів регіональної організації Партії та керівних органів Партії;

5.8.7.7. припинення діяльності (після погодження цього питання Стратегічною Радою Партії) місцевих організацій Партії;

5.8.7.8. облік місцевих організацій Партії та, у разі відсутності місцевих організацій Партії, облік первинних організацій Партії;

5.8.7.9. погодження кандидатур на посаду Голови первинної організації Партії;

5.8.7.10. скликання зборів первинних організацій Партії (у тому числі в разі відсутності місцевих організацій Партії) у разі неможливості керівних органів первинних організацій Партії виконувати свої повноваження;

5.8.7.11. припинення діяльності (після погодження цього питання Стратегічною Радою Партії) первинної організації Партії;

5.8.7.12. прийняття у члени Партії та виключення з членів Партії, облік членів Партії, прийнятих у члени регіональною організацією Партії та Політичною Радою Партії (у тому числі в період, коли регіональна організація Партії не була створена), та особові справи яких або окремо прийняті рішення стосовно яких були передані Політичною Радою Партії за територіальним принципом, а також загальний облік усіх членів Партії, що обліковуються первинними та місцевими організаціями Партії;

5.8.7.13. облік членських внесків;

5.8.7.14. прийняття рішення щодо утворення Секретаріату регіональної організації Партії;

5.8.7.15. призначення Загальних зборів (Конференцій) відповідних місцевих організацій;

5.8.7.16. вирішення інших питань діяльності організації Партії відповідно до Статуту.

5.8.8. Секретаріат регіональної організації Партії утворюється за рішенням Ради регіональної організації Партії, за погодження із Стратегічною Радою Партії, та діє на підставі чинного законодавства, Статуту Партії, Програми Партії та Положення про Секретаріат регіональної організації Партії. Секретаріат регіональної організації підконтрольний Раді регіональної організації Партії. Керівництво роботою Секретаріату регіональної організації Партії здійснює Керівник Секретаріату регіональної організації Партії, який підзвітний Голові регіональної організації Партії. Координацію роботи Секретаріату регіональної організації Партії здійснює Виконавчий комітет Партії (у разі його створення).

5.8.9. Секретаріат регіональної організації Партії є виконавчим органом, який:

5.8.9.1. здійснює реалізацію Статуту Партії та Програми Партії;

5.8.9.2. забезпечує та організовує виконання рішень керівних органів регіональної організації Партії та керівних органів Партії;

5.8.9.3. здійснює організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне, фінансово – господарське та інше забезпечення поточної діяльності регіональної організації Партії;

5.8.9.4. здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, Програми Партії, Положення про Секретаріат регіональної організації Партії та рішень вищих керівних органів Партії.

5.8.10. Голова регіональної організації Партії та його заступник є керівними особами відповідної регіональної організації Партії.

 Голова регіональної організації може мати одного заступника, який обирається у встановленому цим Статутом порядку.

Голова регіональної організації Партії:

5.8.10.1. здійснює поточне керівництво регіональною організацією Партії;

5.8.10.2. без доручення представляє регіональну організацію Партії у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування, громадянами;

5.8.10.3. здійснює оперативне управління коштами та майном регіональної організації Партії;

5.8.10.4. видає довіреності, має право підпису фінансових та інших документів, правочинів від імені регіональної організації Партії;

5.8.10.5. подає на розгляд Ради регіональної організації Партії для обрання кандидатури заступника Голови регіональної організації Партії (після погодження Стратегічною Радою Партії);

5.8.10.6. приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Секретаріату регіональної організації Партії, у разі його утворення;

5.8.10.7. заслуховує звіти Керівника Секретаріату регіональної організації Партії, у разі його утворення;

5.8.10.8. оголошує політичні заяви від імені Партії (за погодженням з Політичною Радою Партії або за її дорученням);

5.8.10.9. подає в порядку та у строки передбачені чинним законодавством належним чином оформлені звіти.

5.8.10.10.здійснює іншу діяльність відповідно до Статуту.

5.8.11. Голова регіональної організації Партії несе в установленому законодавством порядку відповідальність за порушення встановленого порядку оформлення, строків подання звітів та/або зазначення завідомо недостовірних відомостей у звітах.

5.8.12. Заступник Голови регіональної організації Партії виконує обов’язки, визначені Головою  регіональної організації Партії, за поданням якого його було обрано, та виконує повноваження Голови у разі його відсутності.

5.8.13. Керівні органи, керівні особи, виконавчі органи регіональної організації Партії обираються строком на 4 (чотири) роки та продовжують виконувати свої повноваження до моменту державної реєстрації змін, що стосуються обрання (переобрання) керівних органів, керівних осіб, виконавчих органів у порядку, визначеному цим Статутом.

5.8.14. Рішення Загальних зборів (Конференції), Ради регіональної організації Партії оформлюються протоколами. Протоколи Загальних зборів (Конференції), Ради регіональної організації Партії підписуються головуючим на Загальних зборах (Конференції) і секретарем, обраними на їх засіданнях. Голова організації є головуючим за посадою. Рішення Голови регіональної організації Партії підписуються Головою регіональної організації або у разі  його  відсутності заступником Голови.

Регіональна організація Партії має бланки, штампи, печатки зі своїм найменуванням.

  1. Вищі керівні органи Партії

6.1. Керівними органами Партії є З’їзд Партії, Співголови Партії, Політична Рада Партії, Стратегічна Рада Партії, Виконавчий комітет Партії.

6.2. З'їзд Партії є Вищим керівним органом Партії, а у період між З’їздами Партії - Політична Рада Партії, а у період між засіданнями Політичної ради Партії – Стратегічна Рада Партії. Оперативне управління поточною діяльністю Партії у період між засіданнями Стратегічної Ради Партії здійснює Виконавчий комітет Партії.

6.3. З’їзд Партії скликається не рідше одного разу на чотири роки Стратегічною Радою Партії. Стратегічна Рада Партії визначає дату скликання та місце проведення З'їзду Партії, встановлює норму представництва делегатів від регіональних та / або місцевих організацій Партії.

З’їзд Партії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини обраних делегатів.

Порядок роботи З’їзду Партії встановлюється регламентом, який затверджується рішенням З’їзду Партії.

6.4. З’їзд Партії може проводитися в кілька етапів. Рішення про проведення наступного етапу приймає З’їзд Партії. Дата, час і місце проведення наступного етапу З’їзду Партії визначається Стратегічною Радою Партії. Делегати З’їзду Партії, а також обрані на З’їзді Партії робочі органи (лічильна комісія, мандатна комісія, інші робочі органи) зберігають свої повноваження протягом всього часу проведення З’їзду Партії до його закриття.

Рішення на З’їзді Партії приймаються більшістю голосів від загальної кількості обраних делегатів крім питань, щодо яких цим Статутом передбачений інший порядок прийняття рішень.

Рішення, прийняті З’їздом, оформлюються протоколом, який підписується головуючими та секретарем, обраними на З’їзді.

6.5. Повноваження З’їзду Партії:

6.5.1. обирає Співголів Партії строком на 4 (чотири) роки, Голову Політичної Ради Партії строком на 4 (чотири) роки та членів Політичної Ради Партії строком на 4 (чотири) роки, які не входять до Політичної Ради за посадою, Голову Стратегічної Ради Партії строком на 4 (чотири) роки, Голову Виконавчого комітету Партії строком на 4 (чотири) роки, Голову та членів Центральної контрольно–ревізійної комісії строком на 4 (чотири) роки та припиняє їх повноваження;

6.5.2. затверджує Статут та Програму Партії, вносить зміни до них;

6.5.3. заслуховує та затверджує звіти Політичної Ради Партії, Стратегічної Ради Партії, Співголів Партії та Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії, приймає за результатами слухань відповідні рішення;

6.5.4. визначає стратегічні напрями діяльності Партії;

6.5.5. приймає рішення про участь Партії у виборах народних депутатів України, виборах Президента України, висуває кандидата на пост Президента України та кандидатів у народні депутати України відповідно до чинного законодавства України;

6.5.6. затверджує передвиборну програму Партії;

6.5.7. приймає рішення про відкликання висунутого кандидата у Президенти України та виключення з виборчого списку Партії кандидатів у народні депутати України на підставі подання Політичної Ради Партії або Співголів Партії;

6.5.8. ухвалює рішення про реорганізацію або ліквідацію (саморозпуск) Партії, використання майна та коштів Партії, утворює ліквідаційну комісію (комісію з припинення);

6.5.9. здійснює право власності на майно та кошти Партії та делегує відповідно до законодавства частину своїх повноважень щодо реалізації права власності на майно та кошти Партії Стратегічній Раді Партії, Політичній Раді Партії, Співголовам Партії, Виконавчому комітету Партії та керівним органам організацій Партії; приймає рішення про відчуження майна Партії та/або її організацій на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Партії/організації Партії.

Рішення з питань, передбачених п.п. 6.5.2.; 6.5.7; 6.5.8.; 6.5.9., приймаються більшістю не менше ¾ голосів делегатів, від загальної кількості обраних на З’їзд делегатів.

З’їзд Партії може вирішувати будь-які інші питання діяльності Партії.

6.6. З метою визначення авторитету та рейтингу кандидата у Президенти України та кандидатів у депутати Політична Рада Партії до З’їзду Партії може проводити опитування серед членів Партії, організовувати вивчення громадської думки щодо кандидата на території діяльності відповідної організації Партії. Результати проведених опитувань та досліджень оприлюднюються на З’їзді Партії під час представлення такого кандидата.

6.7. Співголови Партії очолюють Партію і є її вищими керівними особами. Співголови здійснюють загальне керівництво діяльністю Партії на постійній основі. Співголови Партії обираються З’їздом Партії строком на чотири роки. З’їзд Партії може обрати не більше 2-х (двох) Співголів Партії.

6.8. Співголови Партії здійснюють:

6.8.1. загальне керівництво діяльністю Партії, представництво Партії без доручення перед всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності і підпорядкування, фізичними особами, як в Україні, так і за кордоном;

6.8.2. проголошення заяв та звернень від імені Партії;

6.8.3. у визначених Статутом випадках головування на засіданнях Політичної Ради Партії;

6.8.4. головування на засіданнях З’їзду Партії;

6.8.5. реалізацію інших повноважень в порядку, передбаченому Статутом Партії та законодавством України.

6.9. У своїй діяльності Співголови Партії є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед З'їздом Партії.

6.10. Будь-які рішення Співголів Партії або органів під головуванням Співголів Партії оформлюються виключно за підписом обох Співголів Партії.

6.11. Політична Рада Партії є Вищим керівним органом в період між З’їздами партії.

6.12. До складу Політичної Ради Партії входять за посадою Співголови Партії, Голова та члени Стратегічної Ради Партії, голова Центральної контрольно-ревізійної комісії, Голови Регіональних організацій Партії, народні депутати України, які входять до депутатської фракції Партії у Верховній Раді України поточного скликання та інші особи, обрані З’їздом Партії.

6.13. Засідання Політичної Ради Партії скликаються Головою Політичної Ради Партії не рідше одного разу на шість місяців. Співголови Партії або не менш як 1/3 частина складу Політичної Ради Партії також можуть скликати позачергові засідання Політичної Ради Партії або чергові засідання Політичної Ради Партії. У рішенні про скликання засідання Політичної Ради Партії вказується дата, час і місце проведення засідання. Рішення доводиться до відома членів Політичної Ради Партії ініціатором скликання засідання.

6.14. Засідання Політичної Ради Партії вважається повноважним, якщо у ньому бере участь не менше двох третин від її складу, що був обраний З’їздом Партії, або такої кількості членів від її складу, які мають належним чином оформлені повноваження голосувати 2/3 голосів від загальної кількості голосів членів Політичної Ради Партії. Головує на засіданні Політичної ради Голова Політичної ради Партії. У разі відсутності Голови Політичної ради Партії на її засіданні співголовують Співголови Партії.

6.15. При голосуванні кожен член Політичної Ради володіє одним голосом. У разі, якщо член Політичної Ради Партії не може особисто прийняти участь в засіданні Політичної Ради, він має право скласти письмову заяву про передачу своїх повноважень голосувати на засіданні Політичної Ради Партії іншому члену Політичної Ради. Порядок оформлення такої передачі своїх повноважень визначається Стратегічною Радою Партії. 

За умови неможливості забезпечення особистої участі окремих членів Політичної ради у засіданні, таке засідання може проводитися із використанням сучасних систем зв’язку, які дозволяють переконатися в особистій участі таких членів Політичної ради за місцем їх фактичного знаходження (відеоконференція).

Члени Політичної Ради Партії голосують «За» або «Проти» прийняття рішення.

6.16. Рішення Політичної Ради Партії приймаються більшістю голосів від загального складу Політичної Ради Партії та оформлюються протоколом, який підписують головуючий на засіданні Політичної ради Партії та Співголови Партії.

6.17. У випадку відсутності підпису (підписів) головуючого або Співголів Партії у протоколі Політичної ради такий протокол вважається складеним з порушенням норм цього Статуту, а викладені в ньому рішення не створюють правових наслідків.

Політична рада Партії також може запрошувати на свої засідання членів Партії, які не входять до складу Політичної ради Партії, з наданням їм можливості виступу з питань порядку денного Політичної Ради Партії, але без права голосування.  

6.18. До повноважень Політичної Ради Партії належить:

6.18.1. ухвалення політичних рішень;

6.18.2. розробка стратегії діяльності Партії;

6.18.3. прийняття в члени Партії;

6.18.4. ведення обліку членів Партії (у тому числі в період, коли місцева чи регіональна організація Партії не була створена) до моменту передачі особових справ до відповідної місцевої чи регіональної організації Партії за територіальним принципом;

6.18.5. затвердження єдиних зразків печаток, штампів і бланків Партії, організацій Партії;

6.18.6. визначення стратегії і тактики діяльності Партії у виборчих процесах;

6.18.7. вирішення питань про співробітництво з іншими політичними партіями та громадськими об’єднаннями;

6.18.8. вирішення питань про співробітництво з міжнародними неурядовими об’єднаннями, політичними партіями інших держав;

6.18.9. затвердження планів роботи Політичної Ради Партії та організація їх виконання;

6.18.10. прийняття та оприлюднення від імені Партії заяв, резолюцій, звернень тощо;

6.18.11. нагородження партійними відзнаками членів Партії, за поданням регіональних організацій Партії (у разі їх відсутності – місцевих організацій Партії), Співголів Партії та Голови Політичної Ради Партії, а також накладення партійних стягнень;

6.18.12. затвердження партійної символіки, зразків партійного квитка, печаток, штампів, бланків та інших документів та атрибутів Партії і організацій Партії;

6.18.13. затвердження розмірів членських внесків та порядку їх сплати;

6.18.14. здійснення інших повноважень, передбачених цим Статутом, та не віднесених до виключної компетенції інших керівних органів Партії.

6.19. Стратегічна Рада Партії є вищим керівним органом в період між засіданнями Політичної Ради Партії. До складу Стратегічної Ради Партії входять за посадами 4 особи - обидва Співголови Партії, Голова Політичної ради Партії та Голова Виконавчого комітету Партії. Голова Стратегічної ради Партії обирається З’їздом Партії з числа членів Стратегічної ради Партії строком на 4 (чотири) роки.

6.20. Засідання Стратегічної Ради Партії скликаються Головою Стратегічної Ради Партії не рідше одного разу на три місяці. Не менш як половина від загальної кількості членів Стратегічної Ради Партії також можуть скликати позачергове або чергове засідання Стратегічної Ради Партії. У рішенні про скликання засідання Стратегічної Ради Партії вказується дата, час і місце проведення засідання. Рішення доводиться до відома членів Стратегічної Ради Партії ініціатором скликання засідання.

6.21. Засідання Стратегічної Ради Партії вважається повноважним, якщо у ньому бере участь ¾ від загальної кількості членів Стратегічної ради Партії або такої кількості членів, які мають належним чином оформлені повноваження голосувати не менш як ¾ голосів членів Стратегічної Ради Партії. Головує на засіданні Стратегічної Ради Голова Стратегічної Ради Партії. У разі відсутності Голови Стратегічної Ради Партії на його засіданні головують Співголови Партії.

6.22. При голосуванні кожен член Стратегічної Ради володіє одним голосом. У разі, якщо член Стратегічної Ради Партії не може особисто прийняти участь в засіданні Стратегічної Ради, він має право скласти письмову заяву про передачу своїх повноважень голосувати на засіданні Стратегічної Ради Партії іншому члену Стратегічної Ради. Порядок оформлення такої передачі своїх повноважень визначається Стратегічною Радою Партії. 

За умови неможливості забезпечення особистої участі окремих членів Стратегічної Ради Партії у засіданні, таке засідання може проводитися із використанням сучасних систем зв’язку, які дозволяють переконатися в особистій участі таких членів Стратегічної Ради за місцем їх фактичного знаходження (відеоконференція).

Члени Стратегічної Ради Партії голосують «За» або «Проти» прийняття рішення.

Рішення Стратегічної Ради Партії приймаються більшістю голосів від обраного З’їздом складу Стратегічної Ради Партії (з урахуванням положень цього Статуту про передачу повноваження на голосування) та оформлюються протоколом, який підписує головуючий та присутні на засіданні члени Стратегічної Ради Партії.

У випадку відсутності підпису (підписів) головуючого або присутніх на засіданні членів Стратегічної Ради Партії у протоколі Стратегічної Ради Партії такий протокол вважається складеним з порушенням норм цього Статуту, а викладені в ньому рішення не створюють правових наслідків.

6.23. До повноважень Стратегічної Ради Партії належить:

6.23.1. скликання З'їзду Партії, визначення дати, часу та місця його проведення, встановлення норми представництва делегатів від регіональних та/або місцевих організацій Партії;

6.23.2. погодження кандидатур на посади Голови (Співголів), першого заступника та заступників Голови (Співголів) депутатської фракції Партії у Верховній Раді України;

6.23.3. прийняття рішення про участь організацій Партії у виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост; погодження кандидатур кандидатів, які висуваються організаціями Партії на таких виборах, надання відповідних рекомендацій; погодження виключення з виборчого списку відповідної організації Партії висунутих нею кандидатів у депутати до відповідних рад; погодження відкликання висунутих організацією Партії кандидатів у депутати відповідних рад та виборні посади до державних органів;

6.23.4. забезпечення організаційних заходів із підготовки та проведення виборів, підготовка виборчих документів Партії;

6.23.5. затвердження бюджету Партії за поданням Виконавчого комітету Партії;

6.23.6. визначення місцезнаходження Партії;

6.23.7. призначення Зборів, Загальних зборів (Конференцій) організацій Партії усіх рівнів;

6.23.8. затвердження положень, інструкцій та інших документів, що регламентують організаційно-партійну роботу, створення постійних або тимчасових консультативно-дорадчих та робочих органів Партії;

6.23.9. прийняття рішення про створення або припинення організацій Партії, поточний контроль за діяльністю регіональних організацій Партії;

6.23.10. погодження кандидатур на посаду Голови місцевої чи регіональної організації Партії, членів Ради місцевої і регіональної організації Партії, а у випадках, встановлених цим Статутом – первинної організації Партії; погодження припинення повноважень Голови первинної, місцевої чи регіональної організації; погодження кандидатур контролера, Голови контрольно–ревізійної комісії (у разі її створення) місцевої чи регіональної організації Партії; погодження кандидатур делегатів на З’їзд Партії;

6.23.11. облік регіональних організацій Партії, у разі їх відсутності – місцевих організацій Партії, а у разі відсутності регіональних та місцевих організацій Партії – первинних організацій; прийняття рішення про набуття статусу юридичної особи організаціями Партії; виконання повноважень місцевих та регіональних організацій, у разі їх відсутності, відповідно до Статуту;

6.23.12. припинення повноважень керівних органів, керівних осіб регіональних та місцевих організацій Партії, призначення тимчасово виконуючих обов’язки голів регіональних та місцевих організацій Партії до проведення Загальних зборів (Конференцій) організацій Партії відповідних рівнів, а у разі відсутності місцевих та регіональних організацій - припинення повноважень керівних органів, керівних осіб первинних організацій Партії, призначення тимчасово виконуючих обов’язки голів первинних організацій Партії до проведення зборів первинних організацій Партії;

6.23.13. скасування рішень керівних органів та керівних осіб регіональних і місцевих, первинних організацій Партії;

6.23.14. організація виконання рішень З’їздів Партії; організація загальнопартійних конференцій, нарад, дискусій, семінарів, інших заходів для вироблення, погодження та розвитку політики Партії;

6.23.15. прийняття рішень про заснування засобів масової інформації, призначення і звільнення їх керівників;

6.23.16. погодження за поданням Центральної контрольно-ревізійної комісії аудиторської фірми, з якою буде укладено договір на проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно,  доходи, витрати  і зобов’язання фінансового характеру Партії, її місцевих та регіональних організацій.

6.23.17. видача наказів та розпоряджень, обов’язкових для виконання структурними утвореннями партії всіх рівнів;

6.23.18 оперативне управління коштами та майном Партії з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом;

6.23.19 укладення від імені Партії договорів, угод та інших правочинів;

6.23.20 видача та скасування довіреностей від імені Партії;

6.23.21 Здійснення будь-яких інших повноважень, не віднесених до виключної компетенції інших органів та керівних осіб Партії.

6.24. Голова Стратегічної Ради Партії:

6.24.1 без доручення представляє Партію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форми власності та підпорядкування, з фізичними особами в Україні та за кордоном у межах своїх повноважень;

6.24.2 має право підпису фінансових та інших документів, звітів, договорів від імені Партії;

6.24.3 видає та скасовує довіреності від імені Партії;

6.24.4 за поданням Виконавчого комітету Партії затверджує штатний розпис Партії;

6.24.5 видає розпорядження та дає доручення у межах своїх повноважень;

6.24.6 здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, не віднесені до виключної компетенції інших керівних органів Партії.

6.25. Виконавчий комітет Партії є постійно діючим органом Партії для здійснення інформаційно-аналітичного, методичного та організаційно-управлінського забезпечення діяльності Партії та її структурних утворень та виконання інших повноважень, не віднесених до виключної компетенції інших органів та керівних осіб Партії.

6.26. Очолює Виконавчий комітет Партії Голова Виконавчого комітету, який обирається З’їздом Партії строком на 4 (чотири) роки.

6.27. Питання, що випливають із компетенції Виконавчого комітету, вирішуються Головою Виконавчого комітету Партії одноособово. Голова Виконавчого комітету може призначати своїх заступників, між якими Голова Виконавчого комітету Партії розподіляє відповідні повноваження.

6.28. Структуру Виконавчого комітету Партії визначає Голова Виконавчого комітету Партії.

6.29. До повноважень Виконавчого комітету належить:

6.29.1 здійснення інформаційно-аналітичної роботи для забезпечення керівних осіб Партії та структурних утворень Партії всіх рівнів інформацією для прийняття рішень, віднесених до їх компетенції;

6.29.2 методичне та організаційно-управлінське забезпечення структурних утворень Партії всіх рівнів;

6.29.3 координація діяльності структурних утворень Партії всіх рівнів;

6.29.4 утворення постійних або тимчасових консультативно-дорадчих, робочих органів Партії;

6.29.5 формування та здійснення кадрової політики Партії;

6.29.6 здійснення інших повноважень, не віднесених до виключної компетенції інших керівних органів Партії.

6.30. Контрольно-ревізійними органами Партії є Центральна контрольно-ревізійна комісія (далі за текстом - ЦКРК) Партії, контрольно-ревізійні комісії (далі за текстом - КРК) регіональних і місцевих організацій Партії, контролери місцевих та первинних організацій Партії.

6.31 ЦКРК Партії є вищим контрольно-ревізійним органом Партії. ЦКРК Партії здійснює керівництво КРК та контролерами організацій Партії.

6.32 ЦКРК Партії, КРК та контролери організацій Партії на відповідному рівні виконують такі повноваження:

6.32.1 здійснюють контроль за цільовим використанням керівними органами Партії та організаціями Партії партійних коштів, сплатою та обліком членських внесків;

6.32.2 перевіряють відповідність законодавству фінансово-господарської діяльності керівних органів Партії та організацій Партії;

6.32.3 організують та здійснюють внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями і витратами Партії, її організацій (далі – внутрішньопартійний аудит). Для проведення внутрішньопартійного аудиту розпорядчим документом Співголів Партії, Голови відповідної організації Партії призначається комісія або визначаються відповідальні за проведення перевірки особи (контролер) та термін її початку. Внутрішньопартійний аудит проводиться щороку в строки, що не перевищують одного місяця з дня його призначення. Результати проведення внутрішньопартійного аудиту оформлюються висновком, який підписується членами комісії, відповідальною за проведення перевірки особою (контролером);

6.32.4 перевіряють в межах компетенції рішення керівних органів Партії, керівних і контролюючих організацій Партії за зверненнями керівних органів, керівних осіб, членів Партії;

6.32.5 розглядають конфліктні ситуації, що виникають в організаціях Партії з питань віднесених до їх компетенції, та приймають відповідні рішення по ним.

6.32.6 проводять інвентаризацію матеріальних цінностей, які належать Партії, організаціям Партії;

6.32.7 виконують інші повноваження, передбачені Статутом та іншими актами Партії.

6.33. ЦКРК Партії організує своєчасне проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру:

- визначає перелік аудиторських фірм, які відповідають критеріям, встановленим у законі;

- погоджує зі Стратегічною Радою Партії аудиторську фірму, з якою буде укладено договір на проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту, організує процес укладення такого договору;

- забезпечує надання аудиторській фірмі, що проводить зовнішній незалежний фінансовий аудит, інформації (документів), необхідних для проведення такого аудиту;

- забезпечує використання матеріалів та результатів зовнішнього незалежного аудиту відповідно до законодавства;

- звітує перед Стратегічною Радою Партії про висновки незалежного зовнішнього фінансового аудиту Партії.

6.34. Діяльність ЦКРК організує її голова. ЦКРК приймає рішення на своїх засіданнях, які скликаються головою не рідше одного разу на півроку і є правомочним за умови присутності на ньому більше половини від її складу. Рішення приймаються більшістю голосів від загальної кількості складу ЦКРК У разі, якщо «за» та «проти» рішення проголосувала однакова кількість членів ЦКРК, голос Голови є вирішальним. Рішення ЦКРК підписуються головуючим та секретарем, обраним на їх засіданні.

6.35. Діяльність контрольно-ревізійних комісій організують їх голови. Контрольно-ревізійні комісії приймають рішення на своїх засіданнях, які скликаються їх головами не рідше одного разу на півроку і є правомочним за умови присутності на ньому більше половини від її складу. Рішення приймаються більшістю голосів від загальної кількості складу контрольно-ревізійних комісій. У разі, якщо за та проти рішення проголосувала однакова кількість членів контрольно-ревізійної комісії, голос Голови контрольно-ревізійної комісії є вирішальним. Контролери приймають рішення одноособово. Рішення контрольно-ревізійних комісій підписуються головуючими та секретарем, обраним на їх засіданні, рішення контролера – особисто.

КРК організацій Партії та контролери підзвітні органам Партії, які їх обрали, вищестоящим контрольним органам та ЦКРК Партії.

6.36. Рішення КРК та контролерів організацій Партії можуть бути зупинені або скасовані ЦКРК Партії з відповідним обґрунтуванням.

6.37. Контрольно-ревізійні органи обираються строком на 4 роки та продовжують виконувати свої повноваження до обрання нових.

  1. Майно та кошти Партії.

7.1. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України. Партія може орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно або користуватись таким майном безкоштовно, у випадках, коли це не суперечить чинному законодавству. Партія може займатись благодійністю відповідно до чинного законодавства.

7.2. Не допускається здійснення внесків на підтримку Партії: органами державної влади та органами місцевого самоврядування; державними  та комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також юридичними особами, в яких не менше 10 відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є  особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства; незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними та релігійними об’єднаннями (організаціями); громадянами України, які не  досягли 18-річного віку, громадянами України, яких судом визнано недієздатними, а також анонімними особами або під псевдонімом; іншими політичними партіями; фізичними та юридичними особами, з якими в установленому законом порядку укладено договір про закупівлю робіт,  товарів чи послуг для забезпечення потреб держави  або територіальної громади, - протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його, крім випадків, якщо загальна сума коштів, отримана за таким договором протягом строку дії договору та протягом двох років після припинення його дії, не перевищує 10 відсотків загальної суми доходу фізичної або юридичної особи за відповідний період; фізичними та юридичними  особами, які мають непогашений податковий борг.

7.3. Партія є неприбутковою організацією.

7.4. Доходи (прибутки) Партії використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Партії, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

7.5. Розподіл отриманих Партією доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Партії, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб заборонений.

7.6. Партія не несе відповідальності за фінансовими зобов’язаннями своїх організацій Партії і не відповідає за зобов’язаннями своїх членів. В свою чергу, організації Партії з правом  юридичної особи несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не відповідають за зобов’язаннями своїх членів.

7.7. Джерелами надходження коштів і майна, матеріальної та фінансової підтримки Партії, її регіональних та місцевих організацій є:

7.7.1. членські внески;

7.7.2. благодійні внески, безповоротна фінансова допомога, пожертви;

7.7.3. майно, придбане за власні кошти;

7.7.4. пасивні доходи;

7.7.5. державне фінансування у випадках, установлених законом;

7.7.6. інші надходження, не заборонені Законом України «Про політичні партії в Україні».

7.8. Партія, її організації, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи (крім первинних осередків), відкривають рахунки в установах банків України виключно  в національній валюті України.

Порядок сплати, обліку та використання членських внесків визначається відповідним Положенням, яке затверджується Політичною Радою Партії.

7.9. Партія самостійно приймає рішення щодо господарських питань забезпечення своєї діяльності, оплати праці, отримання й використання коштів та іншого майна, здійснення заходів по залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації Статуту і Програми Партії.

7.10. Рішення про відчуження майна Партії, організацій Партії на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Партії/організації Партії, приймається З’їздом Партії більшістю не менш як у ¾ голосів, від загальної кількості обраних на З’їзд делегатів.

7.11. Партія, організації Партії з правом юридичної особи ведуть у встановленому порядку бухгалтерський та інший передбачений законодавством України облік та звітність, оприлюднюють звіти про майно і кошти, в порядку, передбаченому законодавством України.

  1. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту та Програми Партії.

8.1. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту та Програми Партії приймається З'їздом Партії більшістю не менш, як у 3/4 голосів, від загальної кількості обраних на З’їзд делегатів.

8.2. Про зміни, внесені до Статуту та Програми, Партія повідомляє відповідні органи у порядку, передбаченому законодавством України.

  1. Припинення діяльності Партії

9.1. Партія припиняє діяльність шляхом її реорганізації чи ліквідації (саморозпуску), або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстрації свідоцтва в порядку, встановленому законами України. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається З’їздом Партії більшістю не менш, як у 3/4 голосів делегатів, від загальної кількості обраних на З’їзд делегатів. У разі припинення діяльності організацій Партії З’їзд з припинення (саморозпуску) Партії складається з фактично існуючих членів Партії. У такому випадку рішення про припинення (саморозпуск) Партії приймається всіма присутніми членами Партії. Одночасно З’їзд Партії приймає рішення про використання майна та коштів Партії, утворює ліквідаційну комісію (або призначає ліквідатора). Якщо рішення про ліквідацію партії прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з її ліквідацією, вирішуються в межах чинного законодавства відповідно до рішення суду.

9.2. У разі припинення Партії (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахуються до доходу бюджету.

9.3. Припинення діяльності Партії має наслідком припинення діяльності всіх керівних і контролюючих органів, керівних осіб Партії і організацій Партії. Єдиним повноважним органом з дня прийняття рішення про припинення діяльності Партії є ліквідаційна комісія (ліквідатор), який вирішує виключно питання, пов’язані з припиненням діяльності Партії.

З’їзд Партії може прийняти рішення про утворення ліквідаційної комісії (ліквідатора) для припинення діяльності кожної організації Партії з правом юридичної особи, або покласти ці функції на ліквідаційну комісію (ліквідатора)  Партії.

9.4. Діяльність будь-якої організації Партії припиняється, якщо в її складі залишилося менше трьох членів Партії. Рішення про припинення таких організацій Партії без права юридичної особи приймає Рада організації Партії вищого рівня, а у разі її відсутності Стратегічна Рада Партії. Для припинення організацій Партії з правом юридичної особи ліквідаційну комісію утворює Стратегічна Рада Партії.

9.5. Партія, організація Партії з правом юридичної особи вважаються припиненими після внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

                                                                                                  Співголовуючий на З'їзді Партії

                                                                                                  (Співголова Партії)                                       Рабінович В.З.

 

                                                                                                 Співголовуючий на З'їзді Партії

                                                                                                 (Голова Політичної Ради Партії,

                                                                                                 Голова Стратегічної Ради Партії)                 Медведчук В.В.

 

                                                                                                 Співголова Партії                                          Бойко Ю.А.

 

 

×
Присоединиться