Рус Укр Eng
— Развернуть навигацию —

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ подготовила альтернативный законопроект об изменениях в Конституцию Украины относительно уменьшения количества народных депутатов до 225

Речь идет об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы с открытыми избирательными списками.

Так, законопроектом, в частности, предлагается:

 • уменьшить состав народных депутатов Украины и установить, что их число составляет 225 депутатов;
 • установить, что народным депутатом Украины не может быть лицо, имеющее (кроме гражданства Украины) гражданство/подданство другого государства (государств);
 • изменить избирательную систему и закрепить пропорциональную избирательную систему с открытыми избирательными списками на парламентских выборах.

Целью принятия данного законопроекта является реализация мероприятий парламентской реформы в части оптимизации общих принципов работы Верховной Рады Украины как единого органа законодательной власти.


З А К О Н О П Р О Е К Т

 

Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України

(щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України

та закріплення пропорційної виборчої системи з відкритими виборчими списками)

_____________________________________________________________

 

 

Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є:

 

І. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141) такі зміни:

 

 1. Статтю 76 викласти в такій редакції:

"Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України – двісті двадцять п'ять народних депутатів України, які обираються строком на п'ять років.

Народним депутатом України може бути громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу, постійно проживає в Україні не менше останніх п'яти років,  володіє державною мовою і не має громадянства (підданства) іншої держави (держав).

Не може бути народним депутатом України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України.

Строк повноважень Верховної Ради України становить п'ять років.".

 

 1. Статтю 77 викласти в такій редакції:

"Стаття 77. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради України.

Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються Президентом України і проводяться в період шістдесяти днів із дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Верховна Рада України обирається за пропорційною виборчою системою з відкрити виборчими списками. Порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом.".

 

 1. Розділ XV "Перехідні положення" доповнити пунктом 17 такого змісту:

"17. Після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи з відкритими виборчими списками)" Верховна Рада України, обрана до набрання чинності зазначеним Законом, продовжує виконувати свої повноваження до наступних виборів народних депутатів України".

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України "Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи з відкритими виборчими списками)"

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Метою прийняття цього законопроекту є реалізація заходів парламентської реформи в частині оптимізації загальних засад статусу Верховної Ради України, як єдиного органу законодавчої влади.

Так, законопроектом пропонується:

1) зменшити склад народних депутатів України і встановити, що їх число становить двісті двадцять п'ять депутатів;

2) вилучити із тексту статті 76 Конституції України принципи загального, рівного і прямого виборчого права, що здійснюється шляхом таємного голосування, оскільки має місце дублювання статті 71 Конституції України;

3) запровадити такі виборчі цензи, як володіння державною мовою, відсутність громадянства (підданства) іншої держави (держав);

4) змінити виборчу систему та закріпити пропорційну виборчу систему з відкритими виборчими списками на парламентських виборах.

Розділ XV "Перехідні положення" Конституції України з метою врегулювання статусу парламенту ІХ скликання пропонується доповнити пунктом 17 такого змісту: "17. Після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи з відкритими виборчими списками)" Верховна Рада України, обрана до набрання чинності зазначеним Законом, продовжує виконувати свої повноваження до наступних виборів народних депутатів України".

 

 1. Мета і завдання законопроекту

Метою запропонованих законопроектом змін є реформування окремих аспектів статусу парламенту з метою оптимізації загальних засад статусу єдиного органу законодавчої влади. 

 

 1. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Пропонована законодавча ініціатива має на меті внесення необхідних змін до статей 76 та 77 Конституції України щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України, закріплення додаткових умов реалізації права бути обраним народним депутатом України та закріплення пропорційної виборчої системи.

 

 1. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання

Національними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини у цій сфері, є: Конституція України, Закон України "Про вибори народних депутатів України".

Даний законопроект є альтернативним до проекту Закону України "Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи) (реєстраційний № 1017 від 29.08.2019 р.).

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону, про проект якого йдеться, не потребуватиме додаткових видатків Державного бюджету України і місцевих бюджетів.

Прийняття Закону не потребує проведення всеукраїнського референдуму та виділення коштів з Державного бюджету України для його проведення.

 

 1. Прогноз соціально-економічних, політичних, правових та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття Закону сприятиме оптимізації роботи парламенту та ефективному виконанню ним своїх функцій.

 

 1. Інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту

Прийняття законопроекту не потребує викликаного системною єдністю норм Конституції України одночасного внесення змін до розділів Конституції України, зазначених у статті 156 Конституції України.

Законопроект відповідає вимогам частини другої статті 156, вимогам статей 157 та 158 Конституції України.

У законопроекті, зокрема, відсутні положення (або подібні до них), які в раніше наданих висновках та прийнятих рішеннях Конституційного Суду України визнавалися такими, що скасовують чи обмежують права та свободи людини і громадянина або спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

Прийняття і затвердження законопроекту в поданій редакції забезпечать системність, повноту, чіткість і несуперечливість конституційного регулювання суспільних відносин.

Положення законопроекту викладені повно, чітко, є несуперечливими та дадуть змогу системно регулювати відповідні суспільні відносини на конституційному рівні. Законопроект не потребуватиме прийняття до нього пропозицій і поправок, у тому числі редакційно-уточнювального характеру.

Прийняття запропонованих у законопроекті змін до Конституції України не призведе до порушення міжнародних зобов'язань України.

Опубликовано: 3 September 2019
×
Присоединиться